Get Adobe Flash player

SFbBox by website

“กองทุนสกุลชวนใช้และสกุลญาติ เพื่อกิจการบ้านเณรราชบุรี”

ประวัติความเป็นมา
กำเนิดกองทุน : วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ในโอกาสฉลองสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
รหัสกองทุน : 001

1. มูลเหตุจูงใจในการก่อตั้งกองทุน
       1.1 ในขณะนั้น (พ.ศ. 2526) สมาชิกในสกุลชวนใช้และสกุลญาติได้มีจำนวนมากขึ้น ได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพในจังหวัดต่างๆ ทำให้ห่างเหินกันยิ่งนานยิ่งห่างไกลกันมากขึ้นโดยเฉพาะลูกหลานจะไม่รู้จักกันเลย สมาชิกเครือญาติจึงได้ปรึกษากันมีความเห็นว่า น่าจะมีกองทุนการกุศลเป็นที่รวมจิตรวมใจและทำบุญทำกุศลร่วมกัน
       1.2 ตั้งแต่ในอดีต บรรพบุรุษและญาติผู้ใหญ่ของสกุลชวนใช้และสกุลญาติได้เคยให้ความช่วยเหลือบ้านเณรราชบุรีด้วยดีตลอดมา ตั้งแต่สมัยที่บ้านเณรยังอยู่ที่บางนกแขวก ซึ่งคุณพ่อที่อาวุโสทุกองค์ทราบดี และญาติหลายคนก็ได้เคยใช้ชีวิตที่บ้านเณร จนมีสมาชิกคนหนึ่งของสกุลชวนใช้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ คือ คุณพ่อสุเทพ ภูผา  ฉะนั้น ลูกหลานในรุ่นปัจจุบันจึงควรสืบทอดเจตนารมย์นี้ต่อไป
       1.3 การทำบุญในรูปแบบของการสร้างคน ซึ่งคนๆนั้นต่อไปจะได้เป็นพระสงฆ์ เป็นผู้นำวิญญาณของสัตบุรุษอีกจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ได้กุศลเป็นทวีคูณ

2. เจตนารมย์ของการทำบุญในรูปแบบตั้งกองทุนนี้ คือ
       2.1 เพื่อเป็นศูนย์รวมสำหรับการทำบุญร่วมกันในระหว่างญาติพี่น้องสกุลชวนใช้และสกุลญาติ อุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
       2.2 เพื่อขอพรจากพระ สำหรับญาติพี่น้องทุกท่าน ให้ครอบครัวมีความสุขและให้การประกอบอาชีพได้เจริญก้าวหน้า
       2.3 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับลูกหลานเหลนโหลนสืบไป

3. หลักเกณฑ์ของกองทุนในระยะเริ่มต้น
       3.1 เงินทำบุญทั้งหมดถือเป็นเงินต้นฝากประจำในชื่อของบ้านเณรราชบุรี และถอนได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของบ้านเณรโดยอยู่ในดุลพินิจของคุณพ่ออธิการบ้านเณร
       3.2 บ้านเณรจะทำมิสซาผู้ตาย ปีละหนึ่งครั้ง อุทิศให้กับญาติพี่น้องสกุลชวนใช้และสกุลญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และทำมิสซาสุขสำราญ ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อขอพรจากพระสำหรับญาติพี่น้องสกุลชวนใช้และสกุลญาติทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติ คือ ใกล้ๆกับวันตรุษจีน

4. ประวัติการก่อตั้งและความก้าวหน้าของกองทุน
          กองทุนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ในโอกาสฉลองบ้านเณรราชบุรีในปีนั้น โดยมีรายชื่อผู้เริ่มต้นกองทุนดังนี้
1. ภวุฒิ ภูผา จำนวนเงิน 1,000 บาท
2. โอชา ชวนใช้ จำนวนเงิน 1,000 บาท
3. วิวัฒน์ ชวนใช้  จำนวนเงิน 5,000 บาท
4. วินิจ ชวนใช้  จำนวนเงิน    400 บาท
5. วัฒนา ชวนใช้  จำนวนเงิน    500 บาท
6. ฤทธิ์ ภูผา จำนวนเงิน 1,000 บาท
7. ลักขณา ชวนใช้  จำนวนเงิน    500 บาท
8. อนงค์ศรี ชวนใช้  จำนวนเงิน    100 บาท
9. อี้เอ็ง ชวนใช้  จำนวนเงิน    500 บาท
10.ผู้ใหญ่ตี๋ พึ่งยนต์  จำนวนเงิน 1,000 บาท
11.บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท 500 บาท
12. มนัส-วันเพ็ญ วงศ์ประดู่ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
          ได้เปิดบัญชีเริ่มต้น ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 292-222394-2 ประจำ 1 ปี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2526
           จากปีที่เริ่มต้นนี้ กองทุนได้เติบใหญ่เรื่อยมา ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านยิ่งปียิ่งขยายออกไป จนเป็นแบบอย่างให้มีกองทุนอื่นของบ้านเณรในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากรายงานของคุณพ่ออธิการบ้านเณรในแต่ละปีและจากจดหมายเวียนถึงพี่น้อง สรุปยอดเงินในแต่ละปีได้ดังนี้
ปี 2526 (ปีเริ่มต้น) ยอดเงินในบัญชี 12,000  บาท
ปี 2528 ยอดเงินในบัญชี   39,813  บาท
ปี 2530 ยอดเงินในบัญชี   61,271.96 บาท
ปี 2532 ยอดเงินในบัญชี   77,424.98 บาท
ปี 2535 ยอดเงินในบัญชี  126,676.78 บาท
ปี 2536 ยอดเงินในบัญชี  138,000  บาท
ปี 2538 ยอดเงินในบัญชี  180,000  บาท
ปี 2540 ยอดเงินในบัญชี  248,900  บาท
ปี 2542 ยอดเงินในบัญชี  311,445  บาท
ปี 2544 ยอดเงินในบัญชี  384,205  บาท
ปี 2546 ยอดเงินในบัญชี  449,425  บาท
ปี 2548 ยอดเงินในบัญชี  527,925  บาท
ปี 2549 ยอดเงินในบัญชี  548,025  บาท
ปี 2550 ยอดเงินในบัญชี  628,405  บาท
ปี 2551 ยอดเงินในบัญชี  723,785  บาท
ปี 2552 ยอดเงินในบัญชี  763,685  บาท
ปี 2553 ยอดเงินในบัญชี  ….........  บาท

               จะเห็นได้ว่ากองทุนได้เติบโตขึ้นโดยสม่ำเสมอตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เป็นการเติบโตที่มาจากการทำบุญของญาติพี่น้องทุกคน คนละเล็กคนละน้อย ซึ่งหมายถึงมาจากความสามัคคีของพี่น้องในตระกูลชวนใช้และตระกูลญาติ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะพอมีพอกินไม่ได้ร่ำรวย แต่สมัครสมานร่วมกันทำกิจกรรมการกุศลนี้อย่างสม่ำเสมอจนเป็นประเพณีปฏิบัติ กล่าวคือ ร่วมกันทำบุญให้กับบรรพบุรุษในวันเสกสุสานวัดบางนกแขวกซึ่งเป็นวันต้นตระกูลเป็นประจำทุกปี และในงานปลงศพของญาติที่สิ้นชีวิตในแต่ละครอบครัว  ลูกหลานทั้งหลายน่าจะต้องช่วยกันสืบสานธรรมเนียมปฏิบัตินี้ในคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

5. ประวัติงานวันรวมญาติสกุลชวนใช้และสกุลญาติ
             งานวันรวมญาติได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2537 ที่บ้านเณรราชบุรี ในโอกาสครบรอบ 21 ปีของการจากไปของเปาโล บุญส่ง ชวนใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญให้กับท่าน และเฮเลนา สาลี ชวนใช้ และรวมถึงยวงบอสโก ปรีชา ชวนใช้ด้วย โดยมีผู้มาร่วมงานมากพอสมควร  ในอีก 2 ปีถัดมาก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่อาสนวิหารวัดบางนกแขวกซึ่งเป็นวัดต้นตระกูล โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นการชุมนุมร่วมถวายบูชามิสซาให้กับญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้วในทุกครอบครัว และถือโอกาสนี้สังสรรค์กันในบรรดาญาติ โดยเฉพาะบรรดาลูกๆหลานๆที่นับวันจะห่างกันมากขึ้นทุกทีเนื่องจากพ่อแม่แยกย้ายกันไปทำมาหากินในที่ต่างๆ ตั้งแต่นั้นมาก็ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระสงฆ์ สามเณร และญาติพี่น้อง จนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 9 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553  
วันรวมญาติสกุลชวนใช้และสกุลญาติ ปี พ.ศ.2537
           งานวันรวมญาติในแต่ละครั้งนั้นได้มีญาติพร้อมครอบครัวมาร่วมชุมนุมจำนวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในหมู่ญาติได้เป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน เป็นโอกาสที่เด็กๆได้รู้จักกันมากขึ้น และยังเป็นกิจกรรมช่วยเสริมกระแสเรียกให้บรรดาลูกๆหลานๆได้สัมผัสบรรยากาศของบ้านเณร ซึ่งอาจมีบางคนสนใจเข้าบ้านเณร(หากพระเรียก) อีกด้วย

ลำดับงานวันรวมญาติเป็นดังนี้
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2537 (ค.ศ. 1994) ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2539 (ค.ศ. 1996) ที่อาสนวิหารวัดบางนกแขวก
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2541 (ค.ศ. 1998) ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2543 (ค.ศ. 2000) ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2545 (ค.ศ. 2002) ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2547 (ค.ศ. 2004) ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2549 (ค.ศ. 2006 )ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551 (ค.ศ. 2008 )ที่บ้านเณรราชบุรี
ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ค.ศ. 2010 )ที่อาสนวิหารวัดบางนกแขวก

6. ความคาดหวังในอนาคตของกองทุน
          6.1 ขอให้กองทุนเป็น “ ศูนย์รวมใจ ” ของญาติพี่น้องทุกๆคน ในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของเราที่ได้เคยเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่มีฐานะมั่นคงอยู่ในทุกวันนี้ โดยการทำบุญทำกุศลส่งไปให้ท่านทุกๆปีและทำบุญใหญ่ 2 ปีครั้งในวันรวมญาติ  
          6.2 จากการที่พี่น้องได้รับพระพรจากพระทุกๆปี อาศัยคำภาวนาและการถวายบูชามิสซาของบ้านเณร จึงคาดหวังว่าทุกๆคนจะได้สนับสนุนให้กิจกรรมของกองทุนนี้คงอยู่ตลอดไป สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้คาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ “ สืบสานธรรมเนียมปฏิบัติ ” เป็นกิจกรรมสำคัญของสกุลชวนใช้และสกุลญาติสืบต่อไป
          6.3 คาดหวังว่ากิจกรรมของกองทุนจะช่วย  “ เสริมสร้างความสามัคคี ” ในหมู่ญาติพี่น้องทั้งในรุ่นนี้และในรุ่นต่อๆไป ได้มีโอกาสที่จะพบปะกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งหมายถึงมีสายสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันตลอดไป

สถิติการเยี่ยมชม

00696132
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
23
149
172
383520
5070
5154
696132
Your IP: 18.205.56.183
2022-05-23 02:38